regulamin studia

REGULAMIN WYNAJMU STUDIA FOTOGRAFICZNEGO „ARTWORK STUDIO ROBOTNICZA”

 

 

§1

 

1. Właścicielem i podmiotem zarządzającym studiem fotograficznym “Artwork Studio Robotnicza” jest firma Artwork Studio Sp. z o.o., Robotnicza 72/310, NIP: 8982264956, REGON: 388643088, KRS: 0000893325 w niniejszym Regulaminie określanym jako Wynajmujący.

2. Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu studia określane są mianem Najemcy.

3. Głównym przeznaczeniem studia jest jego wynajem na realizację sesji fotograficznych. Dodatkowo studio może zostać udostępnione do innych celów m.in.: szkolenia, spotkania, warsztaty.

§2

1. Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia fotograficznego wraz z wyposażeniem studyjnym obejmującym studyjne lampy błyskowe, modyfikatory światła, statywy, tła fotograficzne oraz meble i dekoracje.

2. Sprzęt wchodzący w wyposażenie studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, w przypadku wątpliwości co do eksploatacji należy niezwłocznie zasięgnąć porady Wynajmującego.

3. Wynajmujący zobowiązuje się wynajmować sprzęt sprawny technicznie. Wszelkie usterki sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać.

4. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy oraz osób trzecich przebywających w studio podczas najmu (modele, wizażyści, asystenci, itp).

5. Oświetlenie studyjne może być obsługiwane przez osoby posiadające wiedzę techniczną i umiejętności z zakresu korzystania z tego typu sprzętu. Wynajmujący może odmówić korzystania z zarezerwowanego sprzętu w przypadku stwierdzenia braku powyższych kwalifikacji.

6. Pomieszczenie i wyposażenie studia należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. Oznacza to, że należy: wyłączyć sprzęt i umieścić we właściwym miejscu, przenieść przesunięte meble oraz elementy dekoracyjne. Należy również posprzątać ewentualne odpadki nagromadzone podczas sesji.

7. Pięć minut przed końcem zarezerwowanego czasu obsługa wejdzie do studio aby poinformować o tym fakcie. Zakończeniem pracy w studiu uważa się moment, w którym wszyscy uczestnicy sesji opuszczają wynajmowaną salę.

8. Wynajmujący informuje, że w celach bezpieczeństwa i ochrony mienia na terenie całego studio prowadzony jest całodobowy monitoring. Najemca studia jest zobowiązany zawiadomić o tym fakcie osoby biorące udział w sesji.

9. Najemca zobowiązuje się do rekompensaty ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp.) według cen rynkowych.

10. Wynajmujący nie odpowiada za szkody po stronie Najemcy lub osób trzecich z nim współpracujących, związane z wykorzystaniem wynajmowanego sprzętu jak też następstwa nieszczęśliwych wypadków z udziałem osób biorących udział w pracach w studio.

11. Jeżeli tematyka sesji zdjęciowej lub nagrania wymagać będzie użycia dodatkowych dekoracji (np. konfetti, sztuczny śnieg, brokat, świece, itp.) Najemca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Wynajmującego oraz zapłacenia 50 zł za sprzątanie, którego podejmie się Wynajmujący po opuszczeniu studia przez Najemcę.

12. Wejście do sali możliwe jest tylko w obuwiu zmiennym lub w skarpetkach, w przeciwnym razie Wynajmujący może przerwać trwający wynajem bez zwrotu kosztów lub naliczyć dodatkowe koszty za sprzątanie sali zgodnie z cennikiem. 

13. Faktyczny czas wynajmu to 55 min (w przypadku 1 godziny wynajmu). Pozostałe 5 minut są przeznaczone na sprzątanie sali.

§3

1.

Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.

2. W przypadku wykonywania aktów, wszystkie osoby uczestniczące w sesji powinny posiadać dokumenty potwierdzające pełnoletność.

3. Wszystkie osoby przebywające w studiu w ramach najmu powinny być pełnoletnie lub posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna.

4. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia studia w przypadku gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w obliczu polskiego prawa.

5. Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Studio przez Najemcę lub osoby trzecie. 

6. Wynajmujący nie odpowiada za jakość usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, jak również za utrudnienia związane z pracami firm przyległych.

7. W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz zażywania alkoholu i innych używek.

8. Jedzenie oraz napoje można spożywać tylko w wyznaczonej strefie wypoczynku.

§4

1. Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg Cennika zamieszonego na stronie www.artwork-studio.pl/robotnicza/cennik lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.

2. Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami brutto.

3. Minimalny czas wynajmu studia w godzinach pracy biura (pon-pt 8:00-20:00, sb-ndz 10:00-18:00) to 1h.

4. Minimalny czas wynajmu studia poza godzinami pracy biura to 4h.

5. Minimalny czas wynajmu studia na eventy ustalany jest indywidualnie. 

6. Odwołanie rezerwacji wynajmu studia poniżej 24h przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę 100% wg Cennika lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.

7. Odwołanie rezerwacji wynajmu studia pomiędzy 72-24h przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę 50% wg Cennika lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.

8. W wysoki sezon, tzn. od 1.10 do 31.12, obowiązują takie warunki odwołania oraz przenoszenia rezerwacji:

a) Odwołanie rezerwacji wynajmu studia poniżej 72h przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę 100% wg Cennika lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.

b) Odwołanie rezerwacji wynajmu studia pomiędzy 120 – 72h przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę 50% wg Cennika lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.

c) Zmiana terminu rezerwacji wynajmu studia pomiędzy 72 – 48h przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę 50% wg Cennika lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.

d) Zmiana terminu rezerwacji wynajmu studia 48h przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę 100% wg Cennika lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.

10. Pakiety zdjęciowe nie podlegają zwrotowi, zwrot możliwy tylko przy wynajmie godzinowym. Rezerwacje kupione w ramach pakietów zdjęciowych można przełożyć na inny termin stosując warunki przełożenia terminu o których mowa w §4 pkt. 8 niniejszego Regulaminu.

11. Czas trwania wynajmu studia fotograficznego wraz ze sprzętem liczony jest od godziny potwierdzonej rezerwacją, do ustalonej godziny zakończenia rezerwacji.

12. W razie spóźnienia lub wcześniejszego zwolnienia studia przez Najemcę, cena nie ulega zmianie.

13. W przypadku wydłużenia czasu trwania najmu, czas ten liczy się do momentu opuszczenia Studio przez ostatniego uczestnika sesji. Opłata za przedłużenie najmu naliczana jest zgodnie z Cennikiem wg wynajmu godzinowego. Opłaty należy dokonać niezwłocznie w kasie studia, gotówką lub kartą.

14. Przedłużenie najmu może nastąpić, gdy pozwala na to grafik rezerwacji.

15. Najemca zobowiązuje się pokryć koszty zużycia (znacznego ubrudzenia lub zniszczenia) tła kartonowego zgodnie z Cennikiem zamieszczonym na www.artwork-studio.pl/robotnicza/cennik

16. O zmianie terminu rezerwacji studia należy poinformować Wynajmującego telefonicznie lub mailowo.

17. Zmiana terminu rezerwacji wynajmu studia pomiędzy 72-24h przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę 50% wg Cennika lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.

18. Zmiana terminu rezerwacji wynajmu studia 24h przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę 100% wg Cennika lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.

19. Wynajmujący ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamację należy złożyć na adres mailowy: biuro@artwork-studio.pl lub korespondencyjnie na adres Artwork Studio Sp. z o.o., Robotnicza 72/130-133. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni roboczych od otrzymania pisma.

§5

1. Rezerwacji studia można dokonać za pośrednictwem zakładki REZERWACJA na stronie www.artwork-studio.pl/robotnicza/rezerwacja

2. Rezerwacja zostanie potwierdzona przez Wynajmującego drogą mailową. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia oznacza to, że rezerwacja została złożona nieprawidłowo i została ona anulowana. 

3. Płatności można dokonać przelewem bankowym lub poprzez kod BLIK.

4. Usługi rezerwacji, o której mowa w §5 pkt. 1 niniejszego Regulaminu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu najmu studia, należy potwierdzić dokonując wpłaty zadatku w wysokości całej kwoty najmu (zgodnie z zamówioną rezerwacją) przelewem na konto bankowe, a w wyjątkowych wypadkach gotówką lub kartą w studio przed terminem najmu (lub jak to zostało uzgodnione w korespondencji).

5. Dane osobowe wykorzystywane są tylko do zawarcia umowy wynajmu Studio.

§6

1. Najemca rezerwując studio jest w pełni świadomy zasad zawartych w “Regulaminie wynajmu studia fotograficznego “Artwork Studio” oraz zdaje sobie sprawę z konsekwencji nie wywiązania się z jego postanowień.

§7

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 10 lutego 2020 roku.

2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.

0
    0
    Koszyk
    Twój koszyk jest pusty